Vedtægter for Såby-Hvalsø Håndboldklub

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningen SÅBY-HVALSØ HÅNDBOLD er stiftet i 1996 og har hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er en afdeling under Kr. Saaby Idrætsforening THOR. Foreningen er tilsluttet Danmarks Håndbold Forbund (D.H.F.) og Sjællands Håndbold Forbund (S.H.F.) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og den er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyld 3 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter.

§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8
Medlemsregistrering
Foreningen opgør medlemsregistrering uden tilknytning til øvrige afdelinger eller hovedforeningen og indberetter medlemstal til kommunen og de relevante idrætsforbund.

§ 9
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 10
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved annonce i husomdelt ugeavis eller via foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremlægges disse til gennemsyn sammen med dagsorden og det reviderede regnskab i Såbyhallen og HvalsøHallerne otte dage før den ordinære generalforsamling afholdes.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11
Dagsorden    
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport /revideret regnskab for det forløbne år
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 12. Eventuelt

§ 12
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 18 og 20.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden, næstformanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består minimum af en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og to bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 10.
Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med en næstformand.
Bestyrelsen træffer suverænt alle beslutninger vedrørende sportslige og økonomiske forhold under ansvar over for egne medlemmer, den kan således handle selvstændigt uden om de øvrige afdelinger og Hovedforeningen.

§ 15
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling, og skal være forsynet med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter og revisors påtegning og underskrift.

§ 16
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 1.000,00 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 18
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19
Forholdet til Hovedforeningen
Hovedbestyrelsenseneste opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger, repræsentative opgaver for hele foreningen, og at drive Såbyhallen. Hovedbestyrelsens arbejde drives alene for midler, der kan være tilvejebragt gennem tilskud fra de enkelte afdelinger, vedtaget af afdelingernes repræsentanter på hovedbestyrelsens generalforsamling, eller selvskabte indtægter, ligesom hovedbestyrelsen alene hæfter med egen formue.

§ 20
Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 15. december 2008.